Khóa học Excel Expert 2013

Nội dung khóa học

Manage and share workbooks ·         Manage multiple workbooks

–        Modifying workbook templates

–        Managing workbook versions

–        Copying styles between templates

–        Sidebar: Merging styles that have the same name

–        Copying macros between workbooks

–        Connecting to external data

–        Sidebar: About the Excel Data model

–        Sidebar: Editing formula links

·         Prepare workbooks for review

–        Tracking changes

–        Sidebar: setting tracking options

–        Protecting workbooks for sharing

–        Sidebar: properties vs. metadata

·         Manage workbook changes

–        Displaying all changes

–        Reviewing changes

–        Managing comments

–        Merging workbooks

–        Identifying errors

–        Troubleshooting by using tracing

–        Sidebar: Tracing formulas in separate worksheets

2 Apply custom formats and layouts ·         Apply custom data formats

–        Creating custom formats (number, time, date)

–        Using advanced fill series options

·         Apply advanced conditional formatting anf filterning

–        Using functions to format cells

–        Creating advanced filters

–        Sidebar: Managing conditional formatting rules

·         Apply custom styles and templates

–        Creating custom templates

–        Creating and modifying cell styles

–        Creating custom color and font formats

–        Creating themes

–        Creating form fields

–        Sidebar: Controlling the tab order of objects

·         Prepare workbooks for internationalization and accessibility

–        Modifying worksheets for use with accessibility tools

–        Displaying data in multiple international formats

–        Sidebar: Proofing in other languages

–        Sidebar: Managing multiple options for body and heading fonts

Create advanced formulas ·         Apply functions in formulas

–        Using nested functions

–        Using the IF, AND, and OR functions

–        Using the SUMIFS, AVERAGEIFS, and COUNTIFS functions

–        Using financial functions

·         Look up daa by using functions

–        Using the VLOOKUP anf HLOOKUP functions

–        Using the LOOKUP function

–        Using the TRANSPOSE function

·         Apply advanced date and time functions

–        Using the NOW and TODAY functions

–        Using functions to serialize dates and times

–        Sidebar: Concatenating text in formulas

·         Creating scenarios

–        Using what-if analysis tools

–        Sidebar: Enabling iterative calculations

–        Sidebar: Using the wach window

–        Using the Scenario Manager

–        Sidebar: Merging scenarios

–        Consolidating data

Creating advanced charts and tables ·         Create advanced chart elements

–        Adding trendlines to charts

–        Sidebar: Working with other elements

–        Creating dual-axis charts

–        Creating custom chart templates

·         Create and manage PivotTables

–        Creating PivotTables

–        Modifying field selections and options

–        Creating slicers

–        Using PowerPivot

·         Create and manage PivotCharts

–        Creating PivotCharts

–        Sidebar: Viewing chart animations

–        Manipulating options in existing PivotCharts

–        Applying styles to PivotCharts

Giảng viên:

  • Giảng viên là huấn luyện viên tin học đã có chứng chỉ quốc tế Master MOS. 
  • Trợ giảng là CTV đã tham gia thi chứng chỉ MOS 900/1000 điểm hoặc các thành viên tham gia thi đội tuyển MOS quốc gia.

Lộ trình:

  • 1 buổi kiểm tra trình độ đầu vào đối với những bạn chưa có chứng chỉ Excel Specialist (miễn phí)
  • 6 buổi học kỹ năng Excel Expert
  • Thi thử không giới trực tuyến trên hệ thống Gmetrix – Microsoft
  • 1 buổi tư vấn trước khi thi

Lịch học:

Lớp Excel Expert:

Khai giảng: 14/12/2018, học vào thứ 2,4,6 từ 18h – 21h

Học phí:  1.200.000 vnđ/ khóa học (6 buổi) 

Lệ phí thi: 820.000 vnđ (Trung tâm sẽ hộ trợ làm mọi thủ tục đăng ký thi và nhận chứng chỉ bản cứng giúp học viên học tại trung tâm)

Đăng ký tại:

Comments

comments