246 từ tiếng anh thông dụng trong bài thi MOS và IC3