Các hàm tìm kiếm và tham chiếu: Vlookup & Hlookup

Excel cung cấp một số hàm tìm kiếm và tham chiếu để sử dụng dữ liệu trong trang tính hiện tại và tìm kiếm các giá trị dữ liệu tương tự trong trang tính khác. Dữ liệu sử dụng trong các hàm tìm kiếm và tham chiếu có thể trong cùng một sổ tính hoặc khác sổ tính. VLOOKUP và HLOOKUP là hai hàm tham chiếu và tra cứu được ứng dụng rất nhiều. Dưới đây là cú pháp hàm cùng với ví dụ minh hoạ , Trung tâm tin học văn phòng MOS đưa ra để giúp bạn hiểu rõ hơn.

 1. Hàm VLOOKUP – Hàm tham chiếu cột
  Cú pháp: =VLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,[range_lookup])Trong đó:Lookup_value: giá trị tham chiếu, giá trị này phải thuộc cột đầu tiên của table_array

  Table_array: bảng giá trị tham chiếu, bảng này phải để ở địa chỉ tuyệt đối (sử dụng $ phía trước)

  Row_index_num: thứ tự của cột cần lấy dữ liệu trong table_array, thứ tự này tính từ 1 cho cột ngoài cùng bên trái table_array

  Range_lookup (tuỳ chọn): giá trị chỉ định Vlookup tìm giá trị tuyệt đối hay giá trị tương đối. thường mặc định là TRUE (tương đương với 1: giá trị tương đối, gần đúng), muốn tìm giá trị tuyệt đối sử dụng FALSE (tương đương với 0).

  Ví dụ:

  Cần điền thông tin quê quán của nhân viên vào các ô từ E1 đến E6

   

   

  Pic1

  Công thức sử dụng: =VLOOKUP(A2,$E$11:$F$17,2,1)

  Thông tin quê quán được điền đầy đủ như hình dưới đây
  Pic2

 2. Hàm HLOOKUP – Hàm tham chiếu hàng
  Cú pháp: =HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])Trong đó: Lookup_value: giá trị tham chiếu, giá trị này phải thuộc hàng đầu tiên của table_array

  Table_array: bảng giá trị tham chiếu, bảng này phải để ở địa chỉ tuyệt đối ( sử dụng $ phía trước)

  Row_index_num: thứ tự của hàng cần lấy dữ liệu trong table_array, thứ tự này tính từ 1 cho hàng thứ nhất trong table_array

  Range_lookup (tuỳ chọn): giá trị chỉ định Hlookup tìm giá trị tuyệt đối hay giá trị tương đối. thường mặc định là TRUE (tương đương với 1: giá trị tương đối, gần đúng), muốn tìm giá trị tuyệt đối sử dụng FALSE (tương đương với 0).

  Ví dụ:

  Cần điền thông tin quê quán của nhân viên vào các ô từ E1 đến E6

  Pic3

  Công thức sử dụng: =VLOOKUP(A2,$E$11:$F$17,2,1)

  Thông tin quê quán được điền đầy đủ như hình dưới đây
  pic4