Chứng chỉ tin học A, B, C được cấp sau ngày 10/08/2016 sẽ không còn giá trị