Yêu cầu chuẩn tin học đối với ngạch công chức hành chính

Chứng chỉ tin học văn phòng chuẩn là điều kiện tối thiểu trong hồ sơ thi tuyển công chức! 

Theo Thông tư số 11/2014/TT-BNV của Bộ Nội Vụ ban hành ngày 9/10/2014, một trong những tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng bên cạnh bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam thì chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin là điều kiện cần đối với cán bộ, công chức chuyên ngành hành chính làm việc trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập.

Tham khảo thông tư số 11/2014/TT-BNV tại Thư viện Pháp luật

Như vậy, việc chuẩn bị cho mình một chứng chỉ tin học văn phòng chuẩn là điều kiện cần và vô cùng cần thiết, và một trong những chứng chỉ đáp ứng đủ các yêu cầu mà Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT đưa ra là MOS – Microsoft Office Specialist.

Tham khảo MOS do Viện Kinh tế và Thương Mại quốc tế Trường Đại học Ngoại Thương tổ chức tại http://tinhocmos.edu.vn/khung-dao-tao/