Tính định thức của ma trận

Hàm MDETERM tính định thức của ma trận.

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.