File thực hành Giáo trình tích hợp tin học văn phòng

Bộ đề tổng hợp bài thi MOS Excel 2016:  khoahoc.ieit/mos/excel

File thực hành 01: Link tài liệu tải tại đây

File thực hành 02: Link tài liệu tải tại đây

File thực hành giáo trình làm chủ bài thi MOS Excel 2016 Specialist:  khoahoc.ieit/mos/excel

File thực hành: Link tài liêu tải tại đây

Chúc các bạn học tập hiệu quả!