[05.04.2016] Đào tạo tin học IC3 tại Viện hàn lâm khoa học xã hội