Khung đào tạo tin học MOS

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

NGÀY KHAI GIẢNG GẦN NHẤT:

– 10/09/2019 – IC3 GS4 (Thời lượng 12 buổi)

– Đang cập nhật – POWERPOINT 2013 (Thời lượng 6 buổi)

– 01/10/2019 – EXCEL 2013 (Thời lượng 8 buổi, học tối thứ 2,4,6)

– 18/09/2019 – WORD 2013 (Thời lượng 8 buổi, học tối thứ 2,4,6)

* [HOT 9/2019]*: Học MOS Excel 2016 ONLINE như học tại lớp ( 24×7): tham khảo tại đây  – Giảng viên Nguyễn Hòa Anh 

Xem thêm lịch học BAN NGÀY tại: http://tinhocmos.edu.vn/dao-tao-microsoft-office-2013-ban-ngay

THỜI LƯỢNG VÀ HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

–  1 Buổi kiểm tra trình độ đầu vào – xây dựng lộ trình đào tạo của học viên. (MIỄN PHÍ)

–  8 Buổi đào tạo tại trung tâm/1 học phần.

–  1 buổi tư vấn về kỹ năng thi MOS.

–  4 lần thi thử – như thi thật trực tuyến trên hệ thống MOS – Microsoft.

–   Học phí: MOS: 1.200.000 VNĐ/Khóa, IC3: 2.000.000 VNĐ/Khóa

THỜI GIAN: 18h-21h

*Dành cho người mới bắt đầu – Đối với những người đã có kỹ năng căn bản, sẽ có bài thi để đánh giá nhằm giảm khung nội dung, chuyên sâu vào kỹ năng còn thiếu nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

+ Thời lượng: 8 buổi – 24h.

+ Thời gian học: tối 2,4,6 hoặc 3,5,7.

NỘI DUNG KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

 

 

Nội dung chi tiết Khóa học MOS – WORD 2013

NỘI DUNG CHI TIẾT

  1. Bắt đầu với Microsoft Word 2013

     – Giao diện Microsoft Word 2013

     – Làm việc với văn bản

     – Làm việc với tài liệu.

 

  2. Thao tác với văn bản

     – Thay đổi cách hiển thị (View)

     – Chọn văn bản

     – Làm việc với văn bản

     – Tìm và thay thế

  3. Định dạng văn bản và đoạn văn bản

     – Định dạng văn bản

     – Định dạng đoạn văn bản

     – Sử dụng Format Painter

     – Định dạng văn bản với Styles

     – Tổ chức danh sách thông tin

     – Sử dụng WordArt

  4. Định dạng trang in

     – Thiết lập trang – Page Setup

     – Sử dụng Headers and Footers

     – Làm việc với nền tài liệu

     – Spelling and Grammar hiệu đính tài liệu

     – Điều hướng với các tài liệu tham khảo

  5. Sử dụng bảng (Table)

     – Làm việc với bảng

     – Chèn bảng vào tài liệu

     – Hiệu chỉnh bảng

     – Chèn các công thức

     – Chuyển đổi thông tin dạng bảng

     – Sắp xếp dữ liệu trong bảng

     – Nhúng Excel Spreadsheet vào tài liệu

  6. Làm việc với các minh họa

     – Chèn hình ảnh (Pictures)

     – Làm việc với các đối tượng hình dạng

     – Sử dụng smartart

     – Nhóm các đối tượng chèn vào trang

  7. Làm việc với tham chiếu (References)

     – Tại sao phải sử dụng các tham chiếu?

     – Làm việc với hộp văn bản

     – Sử dụng  phụ đề – Captions

     – Sử dụng Footnotes hoặc Endnotes

     – Chèn các nguồn trích dẫn

  8. Sử dụng công cụ hiệu quả

     – Tìm hiểu về Building Blocks

     – Tìm hiểu về Macro

     – Tổng kết bài học

     – Các kỹ năng liên quan đến bài thi MOS

 

Nội dung chi tiết Khóa học MOS – Excel 2013

NỘI DUNG CHI TIẾT

  1. Giới thiệu Microsoft Excel 2013

     – Excel là gì

     – Giao diện Microsoft Excel 2013

     – Nhập dữ liệu vào trang tính

     – Làm việc với sổ tính

     – Chọn ô trong trang tính

  2. Xây dựng dữ liệu trong ô

     – Hiệu chỉnh các ô và hoàn tác

     – Sao chép và di chuyển dữ liệu

     – Điều chỉnh các cột và dòng

     – Sử dùng Autofill

     – Quản lý các trang tính

  3. Sử dụng các công thức và hàm

     – Sử dụng công thức, hàm
     – Sử dụng các công thức mảng

     – Chèn các hàm vào công thức

     – Tham chiếu tuyệt đối và tương đối

     – Hiển thị và in các công thức

     – Xác nhận dữ liệu

     – Kiểm tra lỗi công thức

  4. Định dạng trang tính và sổ tính

     – Xóa nội dung ô và định dạng ô

     – Định dạng ô tùy biến

     – Chủ đề (Themes)

     – Sử dụng Cell Styles

     – Định dạng có điều kiện

     – Làm việc với sốt tính mẫu (Templates)

     – Bảo vệ sổ tính

  5. Xem, in và chia sẻ các số tính

     – Thay đổi giao diện trang tính

     – Xem trước và in sổ tính

     – Tùy chỉnh bố cục trang

     – Các chức năng làm việc theo nhóm

     – Các tính năng quốc tế hóa

  6. Làm việc với đồ họa và biểu đồ

     – Tạo biểu đồ cơ bản

     – Thay đổi thiết kế và vị trí của biểu đồ

     – Sử dụng Sparklines

     – Sử dụng Quick Analysis Tool

     – Vẽ hình dạng (Shapes)

     – Hiệu chỉnh các đối tượng đồ họa

     – Chèn Watermark vào nền trang tính

     – Sử dụng Smartart Graphics

  7. Tổ chức và phân tích dữ liệu

     – Làm việc với các vùng được đặt tên

     – Sử dụng bảng và dữ liệu

     – Lọc thông tin

     – Phác thảo (Outlining)

     – Tạo và quản lý Pivottables

     – Sử dụng Data Slicer và Pivottables

     – Sử dụng Powerpivot

     – Tạo pivotcharts

     – Tổng hợp dữ liệu (Consolidating Data)

     – Sử dụng What – If Analysis

  8. Macros, nhập và xuất dữ liệu

     – Tùy biến Excel

     – Tìm và thay thế dữ liệu

     – Sử dụng siêu liên kết (Hyperlinks)

     – Sử dụng Comments

     – Nhập  và xuất dữ liệu

     – Liên kết các sổ tính

     – Các thuộc tính của sổ tính

     – Sao lưu đám mây

     – Macros

    

Phần 3 : Nội dung chi tiết Khóa học MOS – POWERPOINT 2013

NỘI DUNG CHI TIẾT

  1. Bắt đầu với Microsoft Powerpoint 2013

     – Những điểm mới trong Powerpoint 2013

     – Bắt đầu với Powerpoint

     – Quản lý các tập tin trình chiếu

   

  2. Làm việc với trang trình chiếu (Slide)

     – Sử dụng chủ đề ( Themes)

     – Tìm hiểu về bố cục trang trình chiếu

     – Tìm hiểu về Slide Masters

     – Quản lý Slide

     – Tổ chức Slide

     – Sử dụng các Section

  3. Làm việc với văn bản

     – Sử dụng Outline

     – Định dạng văn bản trong bài trình chiếu

     – Hiệu chỉnh văn bản trên Slide

     – Sử dụng Bullets và Numbering

     – Thiết lập Tab

     – Sử dụng hộp văn bản ( Text Boxes)

     – Sử dụng Wordart

  4. Làm việc với biểu đồ và bảng

     – Làm việc với biểu đồ

     – Làm việc với bảng

     – Hiệu chỉnh bảng

 

  5. Thêm các phần tử đa phương tiện

     – Sử dụng các phần tử đa phương tiện

     – Làm việc với hình ảnh

     – Chèn và hiệu chỉnh siêu liên kết

     – Chèn  và hiệu chỉnh nút Action

     – Làm việc với smartart

  6. Nâng cấp bài trình chiếu

     – Thêm Audio và Video Media

     – Sử dụng hiệu ứng chuyển đổi Slide

     – Sử dụng hiệu ứng hoạt hình (Animation)

 

  7. Chuẩn bị trình chiếu

     – Duyệt lại bài trình chiếu

     – Tùy biến bài trình chiếu

 

  8. Chia sẻ các bài trình chiếu

     – Giảm dung lượng của tập tin trình chiế

     – Bảo vệ bài trình chiếu

     – Lưu bài trình chiếu với định dạng khác

     – In bài trình chiếu

     – Chia sẻ bài trình chiếu