Chứng chỉ tin học B không đạt yêu cầu tuyển dụng theo Công văn 3656/BTTTT-CNTT

Cuối năm 2014, theo công văn số 3656/BTTTT – CNTT và công văn phúc đáp 5156/BNV – CCVC của Bộ Nội Vụ về hướng dẫn xác nhận chứng chỉ tin học , Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:

1. Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/03/2014 quy định các chuẩn kỹ năng sử dựng CNTT. Trên cơ sử yêu cầu kiến thức, kỹ năng cần đạt quy định tại Thông thư, các cơ quan, đơn vị có thể chủ động nghiên cứu áp dụng theo yêu cầu cụ thể của mình.

2. Về việc xác định chứng chỉ tin học văn phòng.

– Chương trình tin học ứng dụng A,B,C được ban hành theo quyết định số 21/2000/QĐ -BGD&ĐT ngày 3/7/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Gần 15 năm qua, các ứng dụng về CNTT đã thay đổi rất nhiều, trình độ sử dụng CNTT trong nước cũng được nâng cao. Do đó, chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A,B không còn phù hợp, không đạt các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, quy định tại thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Tham chiếu chứng chỉ MOS với nội dung tại thông tư 03/2014/TT-BTTTT

Untitled1 1

Mô đun 07: Xử lý văn bản nâng cao (IU07)

BẢNG THAM CHIẾU NỘI DUNG CÁC BÀI THI MOS SO VỚI THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTTT
MÔ ĐUN 07: XỬ LÝ VĂN BẢN NÂNG CAO (IU07)
Mã tham chiếu Nội dung/Yêu cầu cần đạt Nội dung quy chiếu tương ứng với bài thi MOS
    Bài thi Nội dung đánh giá trong bài thi
IU07.1 Thiết đặt môi trường làm việc tối ưu    
IU07.1.1 Lựa chọn chế độ và thiết đặt phù hợp    
IU07.1.1.1 Biết thay đổi các thiết đặt (setting) có sẵn để tạo lập môi trường làm việc phù hợp với công việc. MOS Word Chia sẻ và duy trì tài liệu
IU07.1.1.2 Biết đặt các chế độ kiểm tra chính tả theo yêu cầu. MOS Word Chia sẻ và duy trì tài liệu
IU07.1.1.3 Biết cách tạo, biên tập, chèn, xóa các mục văn bản tự động (autotext). MOS Word Chia sẻ và duy trì tài liệu
IU07.1.2 Áp dụng mẫu    
IU07.1.2.1 Biết khái niệm mẫu (template) và cách áp dụng mẫu cho văn bản. MOS Word Chia sẻ và duy trì tài liệu
IU07.1.2.2 Biết cách tìm và áp dụng mẫu có sẵn. MOS Word Chia sẻ và duy trì tài liệu
IU07.1.2.3 Biết cách tạo và lưu mẫu mới. MOS Word Chia sẻ và duy trì tài liệu
IU07.2 Định dạng nâng cao    
IU07.2.1 Văn bản    
IU07.2.1.1 Biết cách áp dụng cuộn văn bản (text wrapping) cho bảng và các khung minh họa (tranh, ảnh, biểu đồ, hình đồ họa). MOS Word Định dạng nội dung
IU07.2.1.2 Biết cách tìm và thay thế định dạng phông, đoạn, dấu đoạn, ngắt trang. Biết dùng các bút vẽ định dạng (format painter). MOS Word Định dạng nội dung
IU07.2.1.3 Biết cách thực hiện việc dán đặc biệt (paste special): văn bản được định dạng, văn bản không định dạng. MOS Word Định dạng nội dung
IU07.2.1.4 Biết cách áp dụng các phong cách, hiệu ứng văn bản như chữ nghệ thuật (word art), bóng, làm mờ, thêm/bỏ nền mờ (watermark). MOS Word Định dạng nội dung
IU07.2.1.5 Biết cách áp dụng các lựa chọn định dạng văn bản tự động. MOS Word Định dạng nội dung
IU07.2.2 Đoạn    
IU07.2.2.1 Biết cách đặt cách dòng trong một đoạn: tối thiểu, chính xác, cố định, bội, theo tỉ lệ. MOS Word Định dạng nội dung
IU07.2.2.2 Biết cách áp dụng và loại bỏ các lựa chọn đánh số nhiều mức trong đoạn. MOS Word Định dạng nội dung
IU07.2.2.3 Biết cách tạo, thay đổi và cập nhật kiểu dáng (style) ký tự, kiểu dáng đoạn. MOS Word Định dạng nội dung
IU07.2.3 Cột   Định dạng nội dung
IU07.2.3.1 Biết cách trình bày văn bản thành nhiều cột. Biết cách thay đổi số cột, chèn, xóa một dấu ngắt cột. MOS Word Định dạng nội dung
IU07.2.3.2 Biết cách thay đổi độ rộng cột, thêm/loại bỏ đường ngăn giữa các cột. MOS Word Định dạng nội dung
IU07.2.4 Bảng    
IU07.2.4.1 Biết cách áp dụng định dạng tự động bảng, kiểu dáng bảng. MOS Word Định dạng nội dung
IU07.2.4.2 Biết cách ghép, tách các ô trong một bảng. MOS Word Định dạng nội dung
IU07.2.4.3 Biết cách thay đổi lề, căn lề, đổi hướng văn bản trong một ô. MOS Word Định dạng nội dung
IU07.2.4.4 Biết cách lặp lại tự động các dòng tiêu đề (tên các cột) của bảng ở đầu mỗi trang. MOS Word Định dạng nội dung
IU07.2.4.5 Biết cách cho hoặc không cho phép cắt dòng khi sang trang. MOS Word Định dạng nội dung
IU07.2.4.6 Biết cách sắp xếp dữ liệu theo một cột, theo nhiều cột đồng thời. MOS Word Định dạng nội dung
IU07.2.4.7 Biết cách chuyển đổi văn bản thành bảng và ngược lại. MOS Word Định dạng nội dung
IU07.2.4.8 Biết cách nhúng một tệp bảng tính vào văn bản. Biết cách sử dụng các tính năng tính toán, biểu đồ của bảng tính cho tệp nhúng này. MOS Word Áp dụng bố cục và sử dụng lại nội dung
IU07.3 Tham chiếu và liên kết    
IU07.3.1 Tiêu đề, chân trang, chân bài    
IU07.3.1.1 Biết thêm, xóa tiêu đề (caption) cho hình minh họa, cho bảng, hộp văn bản. Biết cách thêm, xóa nhãn tiêu đề; thay đổi định dạng đánh số tiêu đề. MOS Word Chèn các đối tượng đồ họa vào văn bản
IU07.3.1.2 Biết cách chèn, thay đổi chân trang (footnote), chân bài (endnote). Biết cách chuyển đổi chân trang thành chân bài và ngược lại. MOS Word Áp dụng bố cục và sử dụng lại nội dung
IU07.3.2 Mục lục và chỉ mục    
IU07.3.2.1 Biết cách tạo và cập nhật Mục lục tự động dựa vào phong cách và định dạng các đề mục. MOS Word Áp dụng tham chiếu và siêu liên kết
IU07.3.2.2 Biết cách tạo và cập nhật danh mục hình vẽ dựa vào phong cách và định dạng. MOS Word Áp dụng tham chiếu và siêu liên kết
IU07.3.2.3 Biết cách đánh dấu/xóa dấu chỉ mục: chỉ mục chính, chỉ mục con. Biết tạo, cập nhật chỉ mục dựa trên các mục được đánh dấu. MOS Word Áp dụng tham chiếu và siêu liên kết
IU07.3.3 Đánh dấu, tham chiếu    
IU07.3.3.1 Biết cách thêm, xóa các điểm đánh dấu văn bản (bookmark). MOS Word Áp dụng tham chiếu và siêu liên kết
IU07.3.3.2 Biết cách thêm xóa tham chiếu đến: các nội dung được đánh số, đề mục, bookmark, hình vẽ, bảng, mục chỉ mục. MOS Word Áp dụng tham chiếu và siêu liên kết
IU07.3.4 Kết nối, nhúng dữ liệu    
IU07.3.4.1 Biết cách chèn, sửa, xóa một siêu liên kết trong văn bản. MOS Word Áp dụng tham chiếu và siêu liên kết
IU07.3.4.2 Hiểu được cách liên kết dữ liệu từ một tài liệu, một ứng dụng và hiển thị như một đối tượng, biểu tượng trong văn bản. MOS Word Áp dụng tham chiếu và siêu liên kết
IU07.3.4.3 Biết cách cập nhật, xóa bỏ liên kết. MOS Word Áp dụng tham chiếu và siêu liên kết
IU07.3.4.4 Biết cách nhúng dữ liệu vào tài liệu như một đối tượng. MOS Word Áp dụng tham chiếu và siêu liên kết
IU07.3.4.5 Biết cách biên tập, xóa dữ liệu nhúng. MOS Word Áp dụng tham chiếu và siêu liên kết
IU07.4 Trường và biểu mẫu    
IU07.4.1 Trường văn bản    
IU07.4.1.1 Hiểu chức năng và cách tạo trường (field) trong văn bản. MOS Word Định dạng nội dung
IU07.4.1.2 Biết cách thêm và xóa các trường. MOS Word Định dạng nội dung
IU07.4.1.3 Biết cách đặt tên, thay đổi định dạng trường. MOS Word Định dạng nội dung
IU07.4.1.4 Biết cách khóa/mở khóa, cập nhật một trường. MOS Word Định dạng nội dung
IU07.4.2 Biểu mẫu văn bản    
IU07.4.2.1 Hiểu chức năng và cách dùng biểu mẫu (form). MOS Word Quản lý marco và biểu mẫu
IU07.4.2.2 Biết cách tạo, thay đổi một biểu mẫu bằng cách thay đổi thuộc tính của các trường như trường văn bản, hộp kiểm (check box), danh mục kéo xuống. MOS Word Quản lý marco và biểu mẫu
IU07.4.2.2 Biết cách thêm hướng dẫn cho một trường trong biểu mẫu (hiện trên thanh công cụ, kích hoạt bằng phím tắt). MOS Word Quản lý marco và biểu mẫu
IU07.4.2.3 Hiểu được cách đặt/hủy chế độ bảo vệ đối với một biểu mẫu. MOS Word Quản lý marco và biểu mẫu
IU07.4.3 Phối thư (Merge)    
IU07.4.3.1 Biết cách tạo một tài liệu chính và các trường của nó. Biết cách tạo danh sách tệp và đặt tên cho các tệp để ghép vào thư. MOS Word Thực hiện trộn thư
IU07.4.3.2 Biết cách biên tập, sắp xếp một danh mục người nhận. MOS Word Thực hiện trộn thư
IU07.4.3.3 Biết cách chèn các trường điều kiện. MOS Word Thực hiện trộn thư
IU07.4.3.4 Biết cách phối một tài liệu vào một danh mục người nhận theo điều kiện và tiêu chuẩn đã chọn. MOS Word Thực hiện trộn thư
IU07.4.3.5 Biết cách thực hiện phối thư và xem kết quả phối thư. MOS Word Thực hiện trộn thư
IU07.5 Biên tập văn bản trong chế độ cộng tác    
IU07.5.1 Lần vết và rà soát    
IU07.5.1.1 Biết cách bật, tắt chế độ lần vết. Biết cách lần vết các thay đổi của văn bản. MOS Word Theo dõi và tham chiếu tài liệu
IU07.5.1.2 Biết cách chấp nhận, từ chối các thay đổi trong văn bản. MOS Word Theo dõi và tham chiếu tài liệu
IU07.5.1.3 Biết cách chèn, biên tập, xóa, cho hiện, ẩn các nhận xét hoặc ghi chú. MOS Word Theo dõi và tham chiếu tài liệu
IU07.5.1.4 Biết cách so sánh và trộn các phiên bản khác nhau của văn bản. MOS Word Theo dõi và tham chiếu tài liệu
IU07.5.2 Tài liệu chủ    
IU07.5.2.1 Hiểu khái niệm tài liệu chủ (master document), tài liệu con. Biết cách tạo một tài liệu chủ mới bằng cách tạo các tài liệu con theo các đề mục. MOS Word Chia sẻ và duy trì tài liệu
IU07.5.2.2 Biết cách thêm, bớt  một tài liệu con cho tài liệu chủ. MOS Word Chia sẻ và duy trì tài liệu
IU07.5.3 Bảo vệ tài liệu    
IU07.5.3.1 Biết cách gắn/gỡ bỏ mật khẩu cho việc mở, thay đổi một văn bản. MOS Word Chia sẻ và duy trì tài liệu
IU07.5.3.2 Biết cách bảo vệ một văn bản bằng cách chỉ cho phép nhận xét và sử dụng tính năng lần vết các thay đổi. MOS Word Chia sẻ và duy trì tài liệu
IU07.6 Chuẩn bị in    
IU07.6.1 Phân đoạn (section)    
IU07.6.1.1 Biết cách tạo, thay đổi, xóa các dấu phân đoạn trong văn bản. MOS Word Áp dụng bố cục và sử dụng lại nội dung
IU07.6.1.2 Biết cách thay đổi hướng trang, căn lề dọc, đặt lề cho phân đoạn MOS Word Áp dụng bố cục và sử dụng lại nội dung
IU07.6.1.3 Biết cách áp dụng các đầu trang, cuối trang khác nhau cho mỗi phân đoạn, cho trang đầu, trang chẵn, trang lẻ. MOS Word Áp dụng bố cục và sử dụng lại nội dung

Mô đun 08: Sử dụng bảng tính nâng cao (IU08)

BẢNG THAM CHIẾU NỘI DUNG CÁC BÀI THI MOS SO VỚI THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTTT
MÔ ĐUN 08: SỬ DỤNG BẢNG TÍNH NÂNG CAO (IU08)
Mã tham chiếu Nội dung/Yêu cầu cần đạt Nội dung quy chiếu tương ứng với bài thi MOS
Bài thi Nội dung đánh giá trong bài thi
IU08.1 Thiết lập môi trường làm việc tối ưu    
IU08.1.1 Thiết lập bảng tính, các thuộc tính của bảng tính    
IU08.1.1.1 Biết cách thiết lập lại thanh công cụ, các tùy chọn tính toán, các nhóm lệnh MOS Excel Quản lý môi trường làm việc
IU08.1.1.2 Biết cách xem và sửa đổi các thuộc tính của bảng tính. MOS Excel Quản lý môi trường làm việc
IU08.1.1.3 Biết cách sử dụng một số phím và tổ hợp phím tắt trên bàn phím.    
IU08.1.1.4 Biết cách chèn các trường vào đầu trang (header), cuối trang (footer) MOS Excel Định dạng ô và trang tính
IU08.1.1.5 Biết thiết đặt các thuộc tính nâng cao (advanced). MOS Excel Quản lý môi trường làm việc
IU08.1.2 Sử dụng mẫu    
IU08.1.2.1 Hiểu khái niệm mẫu (template). Biết cách tạo bảng tính dựa trên mẫu đang có. MOS Excel Quản lý môi trường làm việc
IU08.1.2.2 Biết cách thay đổi một mẫu. MOS Excel Quản lý môi trường làm việc
IU08.1.2.3 Biết cách lưu bảng tính như một mẫu. MOS Excel Quản lý môi trường làm việc
IU08.1.3 Bảo mật dữ liệu    
IU08.1.3.1 Biết cách đặt, hủy mật khẩu bảo vệ khi mở, thay đổi trang tính; mật khẩu đối với ô, trang tính. MOS Excel Chia sẻ trang tính với người dùng khác
IU08.1.3.2 Biết cách che dấu (hide), bỏ che dấu các công thức. MOS Excel Chia sẻ trang tính với người dùng khác
IU08.2 Thao tác bảng tính    
IU08.2.1 Ô và vùng ô    
IU08.2.1.1 Biết cách áp dụng tự động định dạng, kiểu cách (style) cho một vùng (range) các ô. MOS Excel Định dạng ô và trang tính
IU08.2.1.2 Biết cách định dạng có điều kiện theo nội dung ô. MOS Excel Chia sẻ trang tính với người dùng khác
IU08.2.1.3 Biết cách tạo, áp dụng các định dạng số theo yêu cầu. MOS Excel Định dạng ô và trang tính
IU08.2.1.4 Biết đặt, thay đổi, xóa tên cho các vùng ô. Biết cách sử dụng các vùng có tên trong một hàm. MOS Excel Sử dụng công thức và hàm
IU08.2.2 Trang tính    
IU08.2.2.1 Biết cách chia tách một cửa sổ. Biết cách di chuyển, loại bỏ các  thanh chia tách. MOS Excel Quản lý môi trường làm việc
IU08.2.2.2 Biết cách ẩn hiện các dòng cột của trang tính. MOS Excel Quản lý môi trường làm việc
IU08.2.2.3 Biết sử dụng các lựa chọn dán đặc biệt (paste special) khác nhau. MOS Excel Nhập dữ liệu cho trang tính
IU08.2.3 Hàm và công thức    
IU08.2.3.1 Biết sử dụng các hàm toán học, thống kê, thời gian, tài chính, văn bản, cơ sở dữ liệu. MOS Excel Sử dụng công thức và hàm
IU08.2.3.2 Biết cách tìm và sửa lỗi trong hàm. MOS Excel Sử dụng công thức và hàm
IU08.2.3.3 Biết cách sử dụng mảng trong hàm. MOS Excel Sử dụng công thức và hàm
IU08.2.3.4 Biết sử dụng các hàm kiểm tra (ví dụ: vlookup, hlookup). MOS Excel Sử dụng công thức và hàm
IU08.2.3.5 Biết cách tạo các hàm lồng nhau hai mức. MOS Excel Sử dụng công thức và hàm
IU08.2.3.6 Biết sử dụng tham chiếu 3 chiều bên trong hàm sum. MOS Excel Sử dụng công thức và hàm
IU08.2.3.7 Biết sử dụng các tham chiếu hỗn hợp trong các công thức. MOS Excel Sử dụng công thức và hàm
IU08.2.4 Biểu đồ    
IU08.2.4.1 Biết cách tạo biểu đồ kết hợp dạng cột và dạng đường. MOS Excel Biểu diễn dữ liệu trực quan
IU08.2.4.2 Biết thêm trục thứ 2 vào biểu đồ. MOS Excel Biểu diễn dữ liệu trực quan
IU08.2.4.3 Biết thay đổi kiểu biểu đồ (trên cùng tập dữ liệu). MOS Excel Biểu diễn dữ liệu trực quan
IU08.2.4.4 Biết cách thêm, xóa tập dữ liệu trong một biểu đồ. MOS Excel Biểu diễn dữ liệu trực quan
IU08.2.4.5 Biết thay đổi tỉ lệ trên các trục của biểu đồ. MOS Excel Biểu diễn dữ liệu trực quan
IU08.2.4.6 Biết cách thay đổi đơn vị dữ liệu trên các trục mà không thay đổi dữ liệu nguồn. MOS Excel Biểu diễn dữ liệu trực quan
IU08.2.4.7 Biết cách sử dụng mẫu biểu đồ và biểu đồ nhỏ trong ô tính. MOS Excel Biểu diễn dữ liệu trực quan
IU08.2.5 Liên kết, nhúng và nạp dữ liệu từ ngoài    
IU08.2.5.1 Biết cách nhập, sửa, hủy một siêu liên kết trong trang tính. MOS Excel Nhập dữ liệu cho trang tính
IU08.2.5.2 Biết cách liên kết dữ liệu bên trong một bảng tính, giữa các bảng tính, giữa bảng tính và các ứng dụng khác. MOS Excel Nhập dữ liệu cho trang tính
IU08.2.5.3 Biết cách cập nhật, hủy bỏ liên kết. MOS Excel Nhập dữ liệu cho trang tính
IU08.2.5.4 Biết cách nạp vào trang tính các dữ liệu từ tệp văn bản có đặt các dấu ngăn cách dữ liệu. MOS Excel Nhập dữ liệu cho trang tính
IU08.2.5.5 Biết cách nhập và xuất dữ liệu XML. MOS Excel Nhập dữ liệu cho trang tính
IU08.2.6 Phân tích dữ liệu    
IU08.2.6.1 Biết cách sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu tự động. MOS Excel Tổ chức và phân tích dữ liệu
IU08.2.6.2 Hiểu thuật ngữ bảng trụ xoay (pivot table). Biết cách tạo, thay đổi một bảng trụ xoay. MOS Excel Tổ chức và phân tích dữ liệu
IU08.2.6.3 Biết cách thay đổi nguồn dữ liệu của bảng trụ xoay. MOS Excel Tổ chức và phân tích dữ liệu
IU08.2.6.4 Biết cách lọc và phân lớp dữ liệu trong bảng trụ xoay. MOS Excel Tổ chức và phân tích dữ liệu
IU08.2.7 Sắp xếp và lọc dữ liệu    
IU08.2.7.1 Biết cách sắp xếp dữ liệu theo nhiều cột cùng lúc. MOS Excel Tổ chức và phân tích dữ liệu
IU08.2.7.2 Biết cách tạo một danh sách theo yêu cầu và sắp xếp theo yêu cầu. MOS Excel Tổ chức và phân tích dữ liệu
IU08.2.7.3 Biết cách lọc một danh sách (lọc tự động, lọc nâng cao). MOS Excel Tổ chức và phân tích dữ liệu
IU08.2.7.4 Biết sử dụng các tính năng tính các tổng con tự động. MOS Excel Tổ chức và phân tích dữ liệu
IU08.2.7.5 Biết cách mở rộng/thu hẹp các mức chi tiết của danh sách liệt kê. MOS Excel Tổ chức và phân tích dữ liệu
IU08.2.8 Kiểm tra sự hợp thức của dữ liệu    
IU08.2.8.1 Hiểu khái niệm kiểm tra sự hợp thức (validating). Biết cách đặt, sửa tiêu chí để kiểm tra các dữ liệu nhập vào một vùng ô. MOS Excel Sử dụng công thức và hàm
IU08.2.8.2 Biết cách đưa vào các thông báo và cảnh báo lỗi. MOS Excel Sử dụng công thức và hàm
IU08.2.8.3 Biết cách hiển thị tất cả các công thức đã áp dụng trong trang tính (không xem giá trị). MOS Excel Sử dụng công thức và hàm
IU08.3 Biên tập và lần vết    
IU08.3.1 Ghi chú, nhận xét, thay đổi (sửa, xóa) nội dung trang tính    
IU08.3.1.1 Biết cách thêm, sửa chữa, xóa bỏ các nhận xét (comment), ghi chú (notes). MOS Excel Chia sẻ trang tính với người dùng khác
IU08.3.1.2 Biết cách hiện/ẩn các nhận xét, ghi chú. MOS Excel Chia sẻ trang tính với người dùng khác
IU08.3.1.3 Biết cách chấp nhận, từ chối các thay đổi trong trang tính. MOS Excel Chia sẻ trang tính với người dùng khác
IU08.3.2 Lần vết các thay đổi đối với bảng tính    
IU08.3.2.1 Biết cách bật, tắt việc ghi vết thay đổi. Biết cách lần vết các thay đổi trong một bảng tính. MOS Excel Chia sẻ trang tính với người dùng khác
IU08.3.2.2 Biết cách so sánh và trộn các trang tính.    

Mô đun kỹ năng 09: Sử dụng trình chiếu nâng cao (IU09)

BẢNG THAM CHIẾU NỘI DUNG CÁC BÀI THI MOS SO VỚI THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTTT
MÔ ĐUN KỸ NĂNG 09: SỬ DỤNG TRÌNH CHIẾU NÂNG CAO (IU09)
Mã tham chiếu Nội dung/Yêu cầu cần đạt Nội dung quy chiếu tương ứng với bài thi MOS
Bài thi Nội dung đánh giá trong bài thi
IU09.1 Lập kế hoạch cho việc trình chiếu    
IU09.1.1 Tìm hiểu về bối cảnh trình chiếu    
IU09.1.1.1 Hiểu về người nghe, vị trí diễn giả, ánh sáng, trang thiết bị trình chiếu.    
IU09.1.2 Thiết kế nội dung và hình thức bài trình bày hiệu quả    
IU09.1.2.1 Biết cách xây dựng dàn bài (outline) trình chiếu hợp lý, dự kiến các điểm nhấn mạnh, các hiệu ứng sẽ sử dụng. MOS PowerPoint Tạo trình chiếu
IU09.1.2.1 Biết cách phân bố thời gian cho từng mục nội dung, cho mỗi trang chiếu. MOS PowerPoint Chuẩn bị trình chiếu
IU09.1.2.2 Hiểu vai trò của việc dùng đồ họa kết hợp với văn bản và mức độ chi tiết khi sử dụng đồ họa. MOS PowerPoint Làm việc với các đối tượng đồ họa và đa phương tiện
IU09.1.2.3 Hiểu tầm quan trọng của việc tạo các hiệu ứng thị giác (dùng mẫu thiết kế nhất quán, độ tương phản màu hợp lý). MOS PowerPoint Tạo trình chiếu
IU09.1.2.4 Biết hiệu quả của việc chọn cỡ, phông chữ, dáng chữ, màu. Biết cách tiết chế sử dụng hiệu ứng động hoặc hiệu ứng chuyển trang. MOS PowerPoint Tạo trình chiếu
IU09.2 Trang thuyết trình chủ và các mẫu    
IU09.2.1 Trang thuyết trình chủ (trang chủ)    
IU09.2.1.1 Biết cách sử dụng một trang thuyết trình chủ (master slide) mới, tiêu đề chủ mới cho bài trình chiếu. MOS PowerPoint Tạo trình chiếu
IU09.2.1.2 Biết biên tập phần trình bày của trang chủ: phông chữ, định dạng đánh dấu đầu dòng (bullet), màu nền, hiệu ứng, khung (placeholder) trong trình bày trang chủ. MOS PowerPoint Tạo trình chiếu
IU09.2.2 Mẫu    
IU09.2.2.1 Biết cách sử dụng mẫu (template) đang có và tạo mẫu mới. MOS PowerPoint Tạo trình chiếu
IU09.2.2.2 Biết cách sửa đổi thiết kế nền (theme) cho mẫu đang dùng. MOS PowerPoint Tạo trình chiếu
IU09.3 Các đối tượng đồ họa    
IU09.3.1 Định dạng các đối tượng đồ họa, tranh ảnh    
IU09.3.1.1 Biết cách áp dụng các hiệu ứng cao cấp cho đối tượng đồ họa như tạo nền, trong suốt, 3D. MOS PowerPoint Làm việc với các đối tượng đồ họa và đa phương tiện
IU09.3.1.2 Biết cách lấy và áp dụng định dạng của một đối tượng đồ họa cho đối tượng đồ họa khác. Biết cách thay đổi định dạng ngầm định cho đối tượng đồ họa mới. MOS PowerPoint Làm việc với các đối tượng đồ họa và đa phương tiện
IU09.3.1.3 Biết cách chỉnh sửa độ chói và độ tương phản; thay đổi màu, khôi phục màu gốc; sử dụng định dạng khác nhau. MOS PowerPoint Làm việc với các đối tượng đồ họa và đa phương tiện
IU09.3.2 Xử lý các đối tượng đồ họa    
IU09.3.2.1 Biết cách làm hiện/ẩn các thước, lưới và thông tin chỉ dẫn; đặt/thôi đặt đối tượng trên nền lưới; định vị đối tượng đồ họa vào trang chiếu nhờ các tọa độ ngang, dọc; sắp đặt đối tượng đồ họa theo hướng ngang/dọc của trang chiếu; hiện/ẩn các hình nền trong trang chiếu. MOS PowerPoint Làm việc với các đối tượng đồ họa và đa phương tiện
IU09.3.2.2 Biết cách sao chép, thu phóng đối tượng đồ họa; lưu đối tượng đồ họa theo kiểu tệp .bmp, .gif, .jpeg, .png. MOS PowerPoint Làm việc với các đối tượng đồ họa và đa phương tiện
IU09.3.2.3 Biết cách chuyển đổi ảnh thành đối tượng vẽ và biên tập nó. MOS PowerPoint Làm việc với các đối tượng đồ họa và đa phương tiện
IU09.3.3 Sử dụng đồ thị, sơ đồ    
IU09.3.3.1 Biết cách định dạng tiêu đề, ghi chú, nhãn (dữ liệu, trục); thay đổi kiểu đồ thị cho tập dữ liệu xác định; thay đổi cách bố trí, sắp xếp các cột, thanh trong một đồ thị. MOS PowerPoint Làm việc với biểu đồ và bảng
IU09.3.3.2 Biết cách định dạng cột, thanh, các giới hạn để  in/hiển thị một ảnh;  thay đổi tỉ lệ trên các trục: cực tiểu – cực đại (min-max), khoảng đánh dấu và hiện số. MOS PowerPoint Làm việc với biểu đồ và bảng
IU09.3.3.3 Biết cách tạo đồ thị bằng các công cụ có sẵn. MOS PowerPoint Làm việc với biểu đồ và bảng
IU09.3.3.4 Biết cách thêm, di chuyển, xóa các bóng trên đồ thị; thêm, di chuyển, xóa các ký hiệu kết nối  trên sơ đồ khối. MOS PowerPoint Làm việc với biểu đồ và bảng
IU09.3.4 Đa phương tiện trong trang chiếu: âm thanh, đoạn phim, hoạt hình    
IU09.3.4.1 Biết cách chèn đoạn phim (video clip), ảnh, âm thanh. MOS PowerPoint Làm việc với các đối tượng đồ họa và đa phương tiện
IU09.4.2.1 Biết cách cài đặt và thay đổi hiệu ứng hoạt hình, trình tự xuất hiện. MOS PowerPoint Sử dụng hiệu ứng hoạt cảnh
IU09.4.2.2 Biết cách thay đổi trình tự xuất hiện các phần tử của một đồ thị. MOS PowerPoint Sử dụng hiệu ứng hoạt cảnh
IU09.4 Liên kết, nhúng, nhập/xuất các trang chiếu, bản trình chiếu    
IU09.4.1 Liên kết, nhúng    
IU09.4.1.1 Biết cách nhập, biên tập, xóa siêu liên kết trong bài trình chiếu. Biết cách chèn một nút thao tác (action button); thay đổi thiết đặt để chuyển đến các trang chiếu, bản trình chiếu, têp, địa chỉ URL cho trước. MOS PowerPoint Tạo trình chiếu
IU09.4.1.2 Biết cách tạo, cập nhật, xóa liên kết dữ liệu vào trong trang chiếu và thể hiện liên kết này như một đối tượng, biểu tượng; nhập ảnh từ một tệp qua liên kết đến tệp đó. MOS PowerPoint Tạo trình chiếu
IU09.4.1.3 Biết cách nhúng dữ liệu vào trang chiếu và thể hiện nó như một đối tượng; biết cách biên tập, xóa dữ liệu nhúng. MOS PowerPoint Tạo trình chiếu
IU09.4.2 Nhập, xuất    
IU09.4.2.1 Biết cách trộn các trang chiếu, cả một bản trình chiếu, văn bản liệt kê tóm tắt vào bản trình chiếu hiện tại. MOS PowerPoint Tạo trình chiếu
IU09.4.2.2 Biết cách lưu các trang chiếu thành các tệp dạng gif, jpeg, bmp. MOS PowerPoint Chuẩn bị trình chiếu
IU09.5 Quản lý các bản trình chiếu    
IU09.5.1 Trình chiếu theo yêu cầu    
IU09.5.1.1 Biết cách tạo, đặt tên, thể hiện một bản trình chiếu theo yêu cầu. MOS PowerPoint Chuẩn bị trình chiếu
       
IU09.5.1.2 Biết cách sao chép, biên tập, xóa một bản trình chiếu theo yêu cầu. MOS PowerPoint Tạo trình chiếu
IU09.5.2 Thiết lập cách thức trình bày    
IU09.5.2.1 Biết cách cài đặt/hủy cài đặt về thời gian cho việc chuyển các trang chiếu. MOS PowerPoint Thực hiện trình chiếu
IU09.5.2.2 Biết cách thay đổi các cách thức trình chiếu (trình chiếu lặp quay vòng liên tiếp các trang chiếu; chuyển trang bằng tay hoặc theo thời gian định sẵn; kích hoạt hoạt hình). MOS PowerPoint Chuẩn bị trình chiếu
IU09.5.3 Kiểm soát việc chiếu các trang    
IU09.5.3.1 Biết cách thêm, sửa ghi chú khi trình bày. MOS PowerPoint Chuẩn bị trình chiếu
IU09.5.3.2 Biết cách thể hiện màn hình đen hoặc trắng khi trình chiếu; tạm ngừng, khởi động trở lại, kết thúc trình chiếu. MOS PowerPoint Thực hiện trình chiếu

Chi tiết các nội dụng MOS xem tại đây

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA
PROTECTED