Bài thi Chứng chỉ Tin học văn phòng (MOS) được thiết kế để kiểm tra khả năng sử dụng phần mềm ứng dụng văn phòng Microsoft của học viên. Việc học và thi Chứng chỉ Tin học văn phòng sẽ cung cấp cho học viên những kỹ năng cần thiết nhất trong việc sử dụng các phần mềm thực tế.