paste special

paste special để đổi chữ thành số

paste special để đổi chữ thành số

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.