Untitled 1

10 hàm excel hữu ích bạn không thể bỏ qua

Mười hàm excel thường xuyên sử dụng trong excel cho giới văn phòng. Theo dõi các bài viết tới để có ví dụ minh họa chi tiết!
10-ham-excel-huu-ich-ban-khong-the-bo-qua

1. Hàm =SUM()

Cú pháp 1: =SUM(number1, number2 ,…)
Chức năng: tính tổng của các đối số number 1, number 2,…

Cú pháp 2: =SUM(A1:A15)
Chức năng: tính tổng của các ô liền kề từ A1 đến A15

2. Hàm =AVERAGE()

Hàm AVERAGE() trả về kết quả là giá trị trung bình của những số được chọn. Ứng dụng của hàm AVERAGE linh hoạt với các cú pháp sau

Cú pháp 1: =AVERAGE(A2:A6)
Chức năng: tính giá trị trung bình các ô từ A2 đến A6

Cú pháp 2: AVERAGE(A2:A6,5)
Chức năng: tính giá trị trung bình của các ô liền kề từ A2 đến A6 và 5

Cú pháp 3: AVERAGE(A2:C2)
Chức năng: tính giá trị trung bình các ô từ A2 đến C2

Đối với các ô nằm kề nhau, bạn có thể dùng con trỏ chuột kéo thả để đánh dấu vùng chọn dữ liệu hoặc nếu các ô không nằm liền kề nhau thì bạn hãy nhấn chọn từng ô một.

3. Hàm =MIN() và =MAX()

Hàm =MIN() trả về giá trị nhỏ nhất của một vùng dữ liệu.

Cú pháp 1: =MIN(A2:A6)
Chức năng: Tìm giá trị nhỏ nhất trong dãy từ A2 đến A6

Cú pháp 2: =MAX(A2:A6,3)
Chức năng: tìm giá trị nhỏ nhất trong dãy từ A2 đến A6 và 3

Tương tự như hàm =MIN() thì hàm =MAX() trả về giá trị dữ liệu lớn trong phạm vi cần tìm.

4. Hàm =COUNT() và =COUNTA()

Giả sử bạn có một bảng tính gồm các ô chỉ chứa chữ số và các ô chỉ chứa chữ cái và bạn muốn biết có bao nhiêu ô chỉ chữ chữ số, bao nhiêu ô chỉ chứa chữ cái.

Khi đó, hàm =COUNT() cho phép bạn tính số ô có chữa chữ số còn hàm =COUNTA() cho phép bạn tính số ô chứa nội dung (kể cả số, chữ và biểu tượng).

5. Hàm =LEN()

Cú pháp: =LEN(text)
Chức năng: cho phép đếm tổng số ký tự (chiều dài chuỗi ký tự) trong một ô bao gồm cả chữ cái, chữ số và khoảng trắng.

6. Hàm =CONCATENATE()

Cú pháp: =CONCATENATE(text1, [text2],..) (Text có thể là văn bản, số hoặc ô tham chiếu)
Chức năng: Sử dụng hàm CONCATENATE, một trong các hàm văn bản, để nối hai hoặc nhiều chuỗi văn bản vào một chuỗi. Chẳng hạn bạn có một bảng dữ liệu gồm tên, ngày tháng năm sinh, quê quán và muốn ghép lại với nhau thì hãy sử dụng hàm này.

7. Hàm =DAYS()

Hàm này cực hữu ích cho những ai muốn tính số ngày giữa hai mốc thời gian. Chẳng hạn ô A2 chứa dữ liệu ngày bắt đầu là 10/6/2014 trong khi ô B2 chứa dữ liệu ngày kết thúc là 12/11/2015 thì để tính số ngày giữa hai mốc thời gian này, bạn chỉ cần di chuyển đến ô C2 và gõ công thức =DAYS(A2,B2).

8. Hàm =NETWORKDAYS()

Hàm này cho phép tính số ngày làm việc trong một khoảng thời gian cụ thể. Theo cách tính của hàm =NETWORKDAYS() thì một tuần sẽ có 5 ngày làm việc.

9. Hàm =TRIM()

Hàm TRIM() là hàm dùng để cắt bỏ các khoảng trống trong một ô. Ví dụ để loại bỏ khoảng trống trong ô A2, bạn có thể gõ TRIM(A2) vào đô B2 ở bên cạnh.

10. Hàm =NOW()

Để hiển thị ngày tháng và giờ hiện tại trong một ô nào đó, bạn chỉ cần gõ =NOW(). Kết quả trả về chính là ngày tháng và giờ hiện tại trên hệ thống máy tính.

Comments

comments

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.