Hàm trích xuất chuỗi ký tự LEFT, RIGHT, MID

 

Hàm trích xuất chuỗi ký tự LEFT, RIGHT, MID những hàm cơ bản trong Excel dùng để xử lý chuỗi. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về Công thức và cách sử dụng của các hàm trích xuất chuỗi ký tự.

1. Hàm LEFT

Công dụng: Dùng để trích xuất phần bên trái của một chuỗi một hoặc nhiều ký tự.
Công thức: = LEFT(text [,num_chars]).
– text: chuỗi văn bản cần trích xuất ký tự.
– num_chars: số ký tự cần trích ra phía bên trái chuỗi text, mặc định là 1.

– num_chars phải là số nguyên dương.
– Nếu num_chars lớn hơn độ dài của chuỗi thì kết quả trả về sẽ là toàn bộ chuỗi text.
Ví dụ: =LEFT(“M001L2T”, 4) → M001.

2. Hàm RIGHT

Công thức: =RIGHT(text [,num_chars]).
– text: chuỗi văn bản cần trích xuất ký tự.
– num_chars: số ký tự cần trích ra phía bên phải của chuỗi text, mặc định là 1.

– num_chars phải là số nguyên dương.
– Nếu num_chars lớn hơn độ dài của chuỗi thì kết quả trả về sẽ là toàn bộ chuỗi text.
Ví dụ: =RIGHT(“M001L2T”, 3) → L2T.

3. Hàm MID

Công dụng: Dùng để trích xuất một chuỗi con (substring) từ một chuỗi.

Công thức: =MID(text, start_num, num_chars]).
– text: chuỗi văn bản cần trích xuất.
– start_num: vị trí bắt đầu trích ra chuỗi con, tính từ bên trái sang.
– num_chars: số ký tự của chuỗi con cần trích ra.

– num_chars phải là số nguyên dương.
– start_num phải là số nguyên dương.
– Nếu start_num lớn hơn độ dài của chuỗi thì kết quả trả về sẽ là chuỗi rỗng.
Ví dụ: =MID(“M001L2T”, 5, 2) → L2.

Ứng dụng: Trích xuất chuỗi ký tự từ mã nhân viên để đưa ra thông tin về Giới tính, Chức vụ,…

Xem tiếp Sử dụng hàm VLOOKUP và HLOOKUP trong Excel để đưa ra thông tin cụ thể tương ứng với mã nhân viên.

Để thu thập thêm những thủ thuật Tin học văn phòng hữu ích, các bạn hãy nhanh tay đăng kí tham gia các khóa học do Trung tâm tin học văn phòng MOS tổ chức để nhận được những ưu đãi tốt nhất trong tháng 10 -11:

  • 25/10/2016 – WORD 2010 (Thời lượng 8 buổi, học tối thứ 3-5-7).
  • 26/10/2016 – EXCEL 2010 (Thời lượng 8 buổi, học tối thứ 2-4-6).
  • 10/11/2016 – EXCEL 2013 (Thời lượng 8 buổi, học tối thứ 3-5-7).
  • 29/10/2016 – POWERPOINT 2010 (Thời lượng 8 buổi, học tối thứ 3-5-7).
  • 02/11/2016 – IC3 GS4 (Thời lượng 10-12 buổi, học tối thứ 2-4-6).

(Tất cả các khóa học đều học từ 18h đến 21h).

 

 

Comments

comments